קומיקס | גיליון 192

קומיקס עיתון ילדים עריכה והו"ל: צבי אריה אדלר, מיה קינן, בת שבע הבלין, ציפי גולן, אסתי כץ כתיבה: דנה שוורצמן, הדס אירנשטיין, דבורי גולובנציץ, פ. חריף אהרן זאב ברנשטיין ציור כריכה: בת שבע הבלין, עדי כץ, דבורה קוטובסקי, אסתי זיכל, ציור: אברהם זמורה, דבורי גולובנציץ, אבימי, ג'קי ירחי שולמית הבר עריכה לשונית: רחלי הורונצ'יק, י. שניידמן עימוד: רחלי הורונצ'יק עיצוב גרפי: כתובת המערכת: רמת בית שמש. 14/1 נחל זויתן .052-7133296 : טל comics 56@ gmail . com דוא”ל: 38 30 51 32 40 44 24 א? ֵ ה קוֹר ַ 48 מסתורין צבי אריה אדלר בודדים ביער א. נייבום בול פגיעה טובה לכתוב סיפור תמי אפשטיין אימה בעירה מ. הרשקוביץ הערפיליים מירי סגל קומיקס פלוס 0722-550-600 : מוקד מנויים ים ִ לּ ִ ה מ ָ מּ ַ כּ ים, ִ ר ָ ק ְ ים י ִ ד ָ ל ְ י ן, ָ מּוּב ַ ת, "כּ ַ ח ַ ה א ָ דּ ְ ל ַ נוּת י ֵ כ ְ ה בּ ָ ח ָ ת", ס ֶ ב ֶ י אוֹה ִ כ ֲ י ה ִ נ ֲ ח א ַ ס ֶ ת פּ ֶ "א ים ִ ב ְ ם יוֹשׁ ָ לּ ֻ כ ְ ינוּ, ו ֵ ל ֵ ה א ָ יע ִ גּ ַ ה מ ָ ח ָ פּ ְ שׁ ִ מּ ַ ל ה ָ ר. כּ ֶ ד ֵ סּ ַ יל ה ֵ ל ל ַ ל ְ ג ִ בּ ן ָ ח ְ ל ֻ ד שׁ ַ י ְ ים ל ִ בּ ֻ ס ְ ל, מ ָ ל ְ ךְ כּ ֶ ר ֶ ד ְ ים בּ ִ שׁ ָ ד ֲ ים ח ִ ד ָ ג ְ ב ִ ים בּ ִ בוּשׁ ְ ד, ל ַ ח ַ י ח... ַ ס ֶ ל פּ ֶ ים שׁ ִ ע ָ טּ ַ ל ה ֶ כ ֹ א ָ ה ֵ ים מ ִ ל ְ אוֹכ ְ ים ו ּ ִ י ִ פ ְ ה ֵ פ ְ ים י ִ ל ֵ כ ְ רוּךְ בּ ָ ע י ֵ ר ֲ ח ַ יוֹן. א ָ קּ ִ ל נ ֶ ים שׁ ִ מ ָ ה י ָ מּ ַ י כּ ֵ ר ֲ ח ַ א ַ יע ִ גּ ַ ח מ ַ ס ֶ ה, פּ ֶ זּ ִ ל חוּץ מ ָ ב ֲ א י שׁוּב ִ תּ ְ צ ַ ר ְ י ו ִ ית ִ נ ָ ק ְ ים ו ִ נּ ַ ט ְ קּ ַ ל ה ַ י ע ִ תּ ְ ר ַ מ ָ שׁ ְ י ו ּ ִ ת ְ פ ׁ ַ ש ְ פ ׁ ִ ש ְ י ו ִ תּ ְ ד ַ ב ָ ע ֶ שׁ ח – הוּא ַ ס ֶ את פּ ַ ר ְ ק ִ ה ל ֵ בּ ְ ר ַ ךְ ה ָ ל כּ ָ י כּ ִ תּ ְ ד ַ ב ָ ע ֶ י שׁ ֵ ר ֲ ח ַ נוֹת... א ְ ק ִ ל ג!" ַ ל ח ָ כּ ִ ר מ ֵ ה יוֹת ֵ בּ ְ ר ַ י ה ִ אוֹת ַ ח ֵ מּ ַ שׂ ְ מ ים ִ ר ָ שּׁ ֻ א ְ יוֹת מ ְ ה ִ ט ל ֵ ל ְ ח ֶ ה ְ ים בּ ִ יכוֹל ִ ג, ו ָ ח ֶ ת ה ַ ח ְ מ ִ שׂ ְ ים בּ ִ ח ֵ מ ְ נוּ שׂ ָ לּ ֻ כּ ים סוֹף סוֹף ִ יע ִ גּ ַ נוּ מ ָ א ֶ שׁ ְ חוֹת כּ ָ פ ְ מוֹת לוֹ, ל ְ קּוֹד ַ נוֹת ה ָ כ ֲ ה ַ ה ֵ ם מ ַ גּ ת. ֶ ר ֶ דּ ְ ה ֶ נּ ַ ה ה ָ א ָ תּוֹצ ַ ל ה ֶ א ַ יח ִ ל ְ צ ַ ה ְ י – ל ִ ר ָ שׁ ְ פ ֶ ט א ֵ ל ְ ח ֶ ה ְ ל בּ ָ ב ֲ ים, א ִ מ ָ ע ְ פ ִ ר ל ֵ גּ ְ ת ַ א ְ ה מ ֶ ם ז ָ נ ְ מ ָ א יּוּת ִ יסוֹד ִ ים בּ ִ מ ְ דּ ַ ק ְ ת ִ נוּ מ ָ א ֶ שׁ ַ ח ֹ מ ְ שׂ ִ ן, ל ָ מ ְ צ ַ נוֹת ע ָ כ ֲ ה ַ ן ה ִ נוֹת מ ָ ה ֵ ל נוּ ָ לּ ֻ ה בּוֹ כּ ָ ל ְ י ַ לּ ַ את ה ַ ר ְ ק ִ ל ְ ינוּ, ו ֵ וּ ַ ט ְ צ ִ נּ ֶ מוֹ שׁ ְ ץ כּ ֵ מ ָ ח ֶ עוּר ה ִ את בּ ַ ר ְ ק ִ ל ים. ִ כ ָ ל ְ י מ ֵ נ ְ בּ ן – ָ צּוּמ ִ ע ְ ן בּ ָ נוֹת עוֹד ָ כ ֲ ה ַ ה ֶ ה שׁ ָ ע ָ שׁ ְ ם בּ ֶ יכ ֵ יד ִ ל ַ יע ִ גּ ַ ה מ ֶ תּוֹן ז ִ ם ע ִ א ח! ַ מ ָ שׂ ְ ר ו ֵ שׁ ָ ח כּ ַ ס ֶ ה – פּ ֶ ר ְ ק ִ ל מ ָ כ ְ יחוּ, וּב ִ ל ְ צ ַ ה ְ לוּ ו ֲ ע ס ְ יק ִ ת קוֹמ ֶ כ ֶ ר ֲ ע ַ מ ם, ֶ כ ָ לּ ֶ שׁ מכתבים למערכת

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=