Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 64 Previous Page
Page Background

"יהדות מרוקו-מסורת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

11

תשרי-אדר תשע"ה. ינואר-יוני 5102

גליון 1 :

מפעלים היסטוריים

אירועים ופעולות

תשס"א-1002

"ערכים ומורשה"

הנחלת מורשת יהדות מרוקו כחלק מהתרבות המתגבשת בישראל

תשס"ב-2002

"יובל לעלייה מצפון אפריקה"

תשס"ג-3002

"לחיי העם הזה!"

הצדעה לעם ישראל על עמידתו האיתנה מול גלי טירור

תשס"ד-4002

"...ומבשרך לא תתעלם"

הדגשת מחוייבותנו לסייע לזולתנו

תשס"ה-5002

"008 שנה לפטירת הרמב"ם"

תשס"ו-6002

"כל אדם עולם"

תשס"ז-7002

"וענווים ירשו ארץ"

תשס"ח-8002

06 שנה למדינת ישראל

"שרתי לך ארצי" -

תשס"ט-9002

(דברים, ל'-י"ט)

"...ובחרתם בחיים..."

תש"ע-0102

"עשור לפדרציה העולמית"

תשע"א-1102

(דברים, י'-י"ט)

"...ואהבתם את הגר..."

תשע"ב-2102

(תהילים קכ"ח ב')

"יגיע כפיך כי תאכל"

תשע"ג-3102

"שנת בר-מצווה לפדרציה"

תשע"ד-4102

(ויקרא י"ט, ל"ב)

"והדרת פני זקן"

תשע"ה-5102

(דברים טז’ כ’)

״צדק צדק תרדוף"

"קרן מלגות לסטודנטים"

לכלל תלמידי קהילות ישראל מרחבי מדינת ישראל.

"ספר הזהב ליהדות מרוקו"

מפעל הרשמה והנצחה שיופקד למשמרת עולם במשכן

נשיאי ישראל בירושלים.

"מדליון המעברה" ותעודת הוקרה

הצדעה לסבלם ולתרומתם של כ-000,002 שוכני

המעברות.

הכתרת "דמויות מופת בעם היהודי"

ב-2002 הוכתר רה"מ אריאל שרון. ב-3002 הרב ישראל

מאיר לאו. ב-4002 ח"כ שמעון פרס. ב-5002 ח"כ

לימור לבנת. ב-7002 בנק הפועלים וב-9002 מר נוחי

דנקנר. ב-0102 האחים : ג'ו, רפאל ואבי נקש.

ב-3102 הרב משה דאדון-לונדון. ב-4102 הרב אברהם

עמר-ניו יורק.

חגיגות המימונה המרכזיות והמקומיות

חג של "הדלת הפתוחה" ואירוח אלפי משפחות עולים

בבתיהם של יוצאי מרוקו.

אזכרה ממלכתית ל-44 מעפילי "אגוז"

ליד קברותיהם בהר-הרצל ואזכרות מקומיות ברחבי

הארץ-לרבות בבתי ספר.

"יום יהדות מרוקו" שנתי

מתן ביטוי לעושרה הרוחני והתרבותי בשירה, זמר,

האומנות לסוגיה והספרות העניפה.

"רבי שיח" ו"שבתות עיון"

דיונים בהשתתפות אנשי רוח בנושאים ערכיים ואלה

העומדים על סדר יומינו.

"טיפוח קשרים עם מרוקו"

עידוד ביקורים הדדיים וקיום קונגרסים לדיון בנושאים

ערכיים ומשותפים.

קשר עם יהדות התפוצות

הרחבת רשת סניפי הפדרציה בכל מדינה ועיר, שיש בה

ריכוז של יוצאי מרוקו וטיפוח קשרים

תרבותיים-מורשתיים עם הקהילות.

"פסטיבל מורשת יהדות מרוקו"

עידוד מפגני תרבות, תערוכות ותצוגות.

"מדליון המעברה"

הצדעה ליוצאי המעברות!

מטרות על

בראשית כל שנה, הפדרציה העולמית קובעת סימן ערכי,

ככותרת לכלל אירועי השנה והמפעלים :

שנה שנה וסימנה:

הפדרציה העולמית:

מייסדים וסניפים

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, הוקמה ב-1002.1.1

על ידי נבחרי עם ואנשי רוח; פרופסורים, חוקרים, סופרים,

עיתונאים, משפטנים ואנשי ציבור.בפדרציה העולמית, התאגדו

עשרות ארגונים, תנועות ומועצות קהילתיות בתפוצות.

הפדרציה מונה כיום 101 סניפים. מתוכם 07 בישראל מרמת

הגולן בצפון ועד אילת בדרום, ו-13 סניפים בפזורה: ממרוקו

שבצפון אפריקה, המשך באירופה, בצפון אמריקה ובדרומה,

ועד בלם שבאמזונס (ברזיל).

"קרן מלגות" לסטודנטים מעוטי-הכנסה מכלל קהילות ישראל

הנחלת מורשת יהדות מרוקו, בישראל ובתפוצות, כחלק ממורשת עמנו

הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות זו בתקומת העם והמדינה

טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו סיוע לעולים החדשים

ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ